Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Beheer- en onderhoudsplannen

In een beheerplan beschrijft u zo concreet mogelijk het doel van een beleid of visie. Dit combineert u met een heldere kwantitatieve en kwalitatiteve inventarisatie van de actuele situatie. U kijkt nog eens goed naar de randvoorwaarden en vervolgens kunt u bepalen wat er in grote lijnen moet gebeuren in de komende beheerperiode (meestal een jaar of 5). Bijvoorbeeld of er renovaties of vervangingen nodig zijn, of dat beheer of onderhoud moeten worden bijgesteld. Vervolgens beschrijft u de noodzakelijke maatregelen, hoe een en ander georganiseerd kan worden en wat het globaal gaat kosten. Dit vergelijkt u met het beschikbare budget en stelt zo nodig het beheerplan bij. Het beheerplan laat u goedkeuren door de raad of het bestuur, zodat voor iedereen helder is wat er gaat gebeuren en wat het kost. 

Het lijkt eenvoudig, maar het maken van een beheerplan is een forse klus. Toch is het een zinvolle investering van tijd en geld. Een goed beheerplan maakt problemen en knelpunten vroegtijdig zichtbaar. Dat helpt u om pro-actief te kunnen handelen. Dat is meestal goedkoper dan ad hoc problemen oplossen en geeft minder stress. 

Een goed beheerplan is een beslisdocument voor de vaststelling het beheer, de organisatie en het budget van beheer en onderhoud. Het is een waardevol communicatiemiddel in de richting van alle betrokkenen en het vormt een goede basis voor evaluatie. Het (digitaal) actief bijhouden van het beheerplan vergroten de waarde van het plan en vereenvoudigen het opstellen van volgende edities.


Een onderhoudsplan of uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van het beheerplan. Voor het komende jaar wordt beschreven met welke frequentie en in welk perioden de beoogde maatregelen worden uitgevoerd. De inzet van mensen en machines wordt concreet gemaakt, evenals de inkoop van bijvoorbeeld meststoffen, zaden, grond- en hulpstoffen. Ook in het onderhoudsplan worden eventuele knelpunten vroegtijdig zichtbaar, zodat tijdig aan oplossingen gewerk kan worden. De basis voor het onderhoudsplan is het meerjaren-onderhoudsplan, dat doorgaans een onderdeel is van het beheerplan. Een meerjaren-onderhoudsplan kan ook los van het beheerplan worden opgesteld..

Het onderhoudsplan geeft meer gedetailleerd inzicht in uit te voeren werkzaamheden, planning en kosten. Het vormt een goede basis voor de jaarbegroting en maakt het eenvoudiger concreet te communiceren met spelers, verenigingen, aannemers en andere betrokkenen bij het onderhoud.

Ernst Bos Advies kan onafhankelijk en deskundig beheer- en/of onderhoudsplannen voor u opstellen. Uit oogpunt van implementatie heeft het echter voorkeur om samen met u de plannen op te stellen. Bijvoorbeeld in de vorm van een training on the job. Verschillende formats worden hierbij ter beschikking gesteld of worden samen met u ontwikkeld of aangepast aan uw situatie.